THÔNG TIN  (5 bài)

THÀNH TÍCH

THÀNH TÍCH...

VĂN BẢN NGÀNH  (1 bài)
3971180

Công văn hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin cho năm học 2010 - 2011

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua. Các sở GDĐT tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành ở địa phương, trước hết cho lãnh đạo...

Tổ Văn phòng

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Chức vụ Trình độ đào tạo Ghi chú 1 Phạm Văn Phong 04/2/1982 Kinh Tổ trưởng CĐ Văn sử Ảnh 2 Trần Thị Thúy 17/9/1983 Kinh Tổ phó TC Kế toán Ảnh 3 Lê Thị Hương 10/11/1981...

BÀI GIẢNG  (17 bài)

TƯ LIỆU  (1 bài)

GIÁO ÁN  (3 bài)

ĐỀ THI  (1 bài)